Altijd een digitale proefdruk

Gratis verzending

Binnen 5 dagen in huis

Geen bijkomende kosten

Gratis design service

9.6

321 Beoordelingen

Privacybeleid

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met de persoonsgegevens van jou als websitebezoeker / (potentiële) klant / leverancier omgaan en hoe jij jouw rechten daarop kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Cupsz B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 62117114 en gevestigd te (5047 RB) Tilburg aan de Polluxstraat 14.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van privacyregelgeving als het gaat om jouw persoonsgegevens. Wij zijn ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van deze privacyregelgeving.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien jij optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant of leverancier en gebruik maakt van onze diensten / producten c.q. wij gebruik maken van jouw diensten / producten. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonlijke gegevens die jij als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

 

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij willen onze dienstverlening vanzelfsprekend zo goed mogelijk uitvoeren. De persoonsgegevens die wij opvragen worden dan ook met name voor dit specifieke doel opgevraagd. Zo zijn jouw NAW-gegevens essentieel om een bestelde order te kunnen leveren. Wanneer wij deze gegevens niet zouden opvragen is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst die we met jou sluiten uit te kunnen voeren.

Daarnaast is goede communicatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst maar ook ná de uitvoering van de overeenkomst belangrijk. Jouw persoonsgegevens zullen dus ook worden gebruikt voor het correct uitvoeren van bestellingen en de daarbij horende service.

Wij houden onze klanten graag op de hoogte over eventuele relevante ontwikkelingen m.b.t. de website en informeren graag over voor jouw (bedrijf) aantrekkelijke aanbiedingen. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens ook voor deze doeleinden. Wanneer jij dit niet (langer) op prijs stelt, dan kan je ons dit laten weten via het e-mailadres privacy@cupsz.nl.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is dus deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen jou (c.q. jouw bedrijf) en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren.

Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken, namelijk om onze dienstverlening commercieel te optimaliseren voor jou als onze klant. Daarbij kan je denken aan het verzenden van (persoonlijke) nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven stellen wij jou als klant op de hoogte van onze (persoonlijke) aanbiedingen en over speciale diensten waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor jou c.q. jouw bedrijf.

Wij willen de websitebezoeker die bij ons informatie hebben opgevraagd of potentiële klanten die hebben aangegeven interesse te hebben in ons product ook graag informeren over onze producten door middel van het verzenden van nieuwsbrieven, maar dit doen we alleen als wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming krijgen.

Wanneer wij producten leveren zijn wij erg benieuwd wat de ervaringen van onze klanten zijn. Door middel van het vragen van reviews kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Om die reden kunnen wij jou als klant benaderen om door jou bij ons afgenomen producten te beoordelen voor een online review.

Tot slot bewaren wij bepaalde persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Natuurlijk is de bescherming van jouw privacy voor ons erg belangrijk. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kan jij eenvoudig jouw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, en is het altijd mogelijk om je af te melden voor mailings.

Indien nodig vragen wij voor bepaalde verwerkingen voorafgaande toestemming.

 

Hoe en waar wij jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer wanneer gegeven toestemming hiervoor wordt ingetrokken.

Zoals gezegd zorgen wij dat we jouw privacy waarborgen. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses.

 

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

Wij behandelen persoonsgegevens heel vertrouwelijk. Wij verwerken persoonsgegevens die wij ontvangen / verzamelen alleen ten behoeve van ons bedrijf. Wij verstrekken de persoonsgegevens dus niet aan derden met uitzondering van de volgende partijen:

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Wanneer wij deze gegevens niet zouden verstrekken is het voor ons niet mogelijk om onze producten te leveren. Natuurlijk maken wij met deze leveranciers afspraken over onder meer geheimhouding en beveiliging. Ook spreken wij af dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verder kunnen persoonsgegevens overgaan naar een derde partij in het kader van een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Ten slotte is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

 

Verdere informatie en uw rechten

Heb jij verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of wil jij inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van jouw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@cupsz.nl.

Je hebt tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@cupsz.nl.

Wij zullen jouw vraag of verzoek in behandeling nemen en hier zo spoedig mogelijk bij jou op terug komen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Wij vragen dan gegevens op om het (privacy)belang van al onze (potentiele) klanten en relaties te waarborgen.

Wanneer wij er samen niet uitkomen is er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heb jij zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, of bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin jij woont of jouw bedrijf gevestigd is. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

 

Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. Deze cookies zijn vooral bedoeld om onze website goed te laten werken, dit zijn zogenaamde ‘functionele cookies’. beter te laten werken. Wij maken ook gebruik van analytische cookies, waarbij wordt gemeten op welke wijze bezoekers van de website de website gebruiken. Wij maken ook gebruik van tracking-cookies, zodat wij gepersonaliseerde aanbiedingen (via advertenties) kunnen tonen.

 

Laatste versie: 8 januari 2020

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hierboven wordt vermeld.