Altijd een digitale proefdruk

Gratis verzending

Binnen 5 dagen in huis

Geen bijkomende kosten

Gratis design service

9.6

321 Reviews

Algemene voorwaarden Cupsz B.V. zakelijke afnemers

Algemeen

Artikel 1
 1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Cupsz B.V., gevestigd en zaakdoende te (5047 RB) Tilburg aan de Polluxstraat 14, hierna ‘Cupsz’.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder de ‘afnemer’ verstaan: de (rechts)persoon of bedrijfsvorm met wie Cupsz een overeenkomst aangaat dan wel aan wie Cupsz een aanbieding doet.

Toepasselijkheid

Artikel 2
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offertes en overeenkomsten die worden uitgebracht c.q. gesloten door Cupsz. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten die door Cupsz worden uitgebracht c.q. gesloten met dezelfde afnemer.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Cupsz en de afnemer.

Aanbiedingen, opdracht, overeenkomst

Artikel 3
 1. Overeenkomsten komen tot stand middels het rechtstreeks plaatsen van een order via een website van Cupsz, het plaatsen van een order per e-mailbericht / mondeling of het accorderen van een door de afnemer bij Cupsz opgevraagde offerte.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Cupsz zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. De door de afnemer bij Cupsz opgevraagde offerte blijft gedurende een maand geldig, tenzij in de offerte anders is bepaald.

Digitale drukproef

Artikel 4
 1. In het geval door de afnemer een maatwerkproduct wordt afgenomen wordt door Cupsz na het plaatsen van de order ter goedkeuring een digitale drukproef aan de afnemer voorgelegd. De afnemer dient deze digitale drukproef, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst te accorderen danwel te voorzien van eventuele feedback. Indien een reactie op de digitale drukproef binnen 2 werkdagen of de afwijkende overeengekomen termijn uitblijft kan dit tot gevolg hebben dat Cupsz de overeengekomen levertijd niet haalt. Cupsz is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de afnemer hierdoor lijdt.
 2. Wanneer Cupsz niet binnen 5 werkdagen dan wel een tussen partijen overeengekomen afwijkende termijn na het voorleggen van de digitale drukproef goedkeuring of feedback van de afnemer ontvangt is het voor Cupsz niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren en wordt het uitblijven van de reactie beschouwd als een (impliciete) opzegging van de overeenkomst. De afnemer is in dat geval de voor de gehele order overeengekomen prijs verschuldigd minus de besparingen die voor Cupsz uit de opzegging voortvloeien.

Prijzen

Artikel 5
 1. Tenzij anders tussen Cupsz en de afnemer is overeengekomen zijn alle prijzen in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Cupsz is gerechtigd om wijzigingen in de kostprijs van haar producten na het uitbrengen van de offerte of na totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de afnemer. Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend – verhoogde arbeids- en materiaalkosten.
 3. Het is mogelijk dat het door Cupsz geleverde aantal producten afwijkt van het door de afnemer exacte aantal bestelde producten. Bij een afwijking tot 10 % geleverde producten ten opzichte van het aantal bestelde producten heeft Cupsz het recht om de overeengekomen prijs aan te passen. In dat geval wordt het daadwerkelijk aantal geleverde producten aan de afnemer in rekening gebracht.

Betaling

Artikel 6
 1. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald, is de afnemer – zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is verzonden – in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande en / of nog niet vervallen facturen die aan de afnemer zijn verzonden direct en volledig opeisbaar. Cupsz is in dat geval gerechtigd om aan haar afnemer een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan 1,5 % per maand.
 3. In geval van verzuim, komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 150,00.
 4. De afnemer is niet bevoegd om met het door Cupsz gefactureerde bedrag enig bedrag vanwege een gestelde tegenvordering te verrekenen.

Oplevertermijnen / leveringstermijnen

Artikel 7

In de offerte / overeenkomst vermelde termijnen waarbinnen een door de afnemer geplaatste order door Cupsz zal worden geleverd, worden bij benadering vastgesteld. De overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen.

 

Instructies met betrekking tot opslag en gebruik

Artikel 8
 1. Voor een optimaal kwaliteitsbehoud dient afnemer de door Cupsz geleverde producten te bewaren in de oorspronkelijke verpakking in een ruimte waar de temperatuur tussen de 15 en 25 graden Celsius ligt met een relatieve luchtvochtigheid van 55 %.
 2. De door Cupsz geleverde producten kunnen voor optimale kwaliteit van het product door afnemer worden gebruikt voor non alcoholische dranken / vloeistoffen met een temperatuur tot 90 graden Celsius.
 3. Cupsz is nimmer aansprakelijk voor schade c.q. een achteruitgang in kwaliteit wanneer de in lid 1 en 2 genoemde instructies niet worden opgevolgd c.q. de producten voor andere toepassingen worden gebruikt.

Klachten / reclames

Artikel 9
 1. De afnemer dient de geleverde producten direct bij de feitelijke levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Van eventuele tekorten of beschadigingen dient de afnemer Cupsz binnen 8 dagen na de feitelijke levering schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Wanneer schriftelijke melding van een klacht binnen de in het eerste lid genoemde termijn niet mogelijk is, geldt een termijn van 8 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is danwel geconstateerd had kunnen worden.
 3. Het melden van een gebrek zoals vermeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel ontslaat afnemer niet van haar betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

Artikel 10
 1. De aansprakelijkheid van Cupsz is ten aanzien van haar afnemers als volgt beperkt:
 2. Indien Cupsz aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Cupsz wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, aangaande de opdracht waarop de schade betrekking heeft. Dit laatste tot een maximum van € 10.000,00 exclusief btw. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • Materiële schade aan de eigendommen van afnemer;
 • Redelijke kosten die de afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten die de afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, onder de voorwaarde dat door afnemer aantoont dat deze kosten zijn gemaakt ter voorkoming / beperking van de schade.
 1. Cupsz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder – doch niet uitsluitend – bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade of andere gevolgschade die afnemer stelt te hebben geleden. Daarnaast is Cupsz niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Cupsz is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De in lid 1 genoemde maximumbedragen komen te vervallen, uitsluitend wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cupsz.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11

Alle geleverde producten blijven eigendom van Cupsz tot aan het moment waarop de afnemer aan alle verplichtingen – voortvloeiend uit of samenhangend met overeenkomst(en) waaruit voor Cupsz een plicht tot levering voortvloeit – heeft voldaan.

Overmacht

Artikel 12
 1. In geval Cupsz niet in staat is om aan haar verplichtingen uit een met afnemer gesloten overeenkomst te voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, worden de verplichtingen van Cupsz opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt.
 2. Van een overmachtsituatie is sprake wanneer de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een oorzaak of gebeurtenis die Cupsz redelijkerwijs niet kan voorkomen of die geheel of deels buiten de invloedsfeer van Cupsz ligt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onvoorziene uitval van machines, stakingen en bedrijfsbezettingen, vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, transportstoringen, overheidsmaatregelen, etc.
 3. In geval van overmacht maakt afnemer geen aanspraak op schadevergoeding in welke vorm of van welke aard dan ook.

Ontbinding

Artikel 14

Partijen hebben beiden het recht om een gesloten overeenkomst bij aangetekende brief onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in geval:

 1. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, hiervoor een aanvraag heeft gedaan, of een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
 2. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, surseance aan haar wordt verleend;
 3. er sprake is van een besluit van liquidatie en/of ontbinding;
 4. de andere partij haar ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt;
 5. de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, en deze partij, ná een schriftelijke ingebrekestelling door de andere partij niet binnen de in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen voldoet.

Gebruik logo afnemer voor promotionele activiteiten

Artikel 15

Tenzij expliciet anders overeengekomen kunnen de door de afnemer aan Cupsz ter beschikking gestelde logo’s en / of huisstijl door Cupsz worden getoond bij de presentatie / promotie van het assortiment van Cupsz. Het logo / de huisstijl van de afnemer c.q. de eindgebruiker kan als gevolg hiervan worden getoond op social media en / of op de website van Cupsz. Door het aangaan van een overeenkomst met Cupsz geeft de afnemer toestemming voor het gebruik van het door haar ter beschikking gestelde logo / de huisstijl en vrijwaart de afnemer Cupsz voor eventuele aanspraken die de eindgebruiker heeft in verband met het tonen van het logo / de huisstijl bij de presentatie / promotie van het assortiment van Cupsz.

Herroepingsrecht

Artikel 16

Aangezien drukwerk een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 17
 1. Op alle geschillen en op alle overeenkomsten tussen Cupsz en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Cupsz en de afnemer worden berecht door de rechtbank van het arrondissement waarin Cupsz gevestigd is, tenzij Cupsz kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.